II Б група "Сто и една усмивки"

II Б група "Сто и една усмивки"

II Б група "Сто и една усмивки"

За нас се грижат, обучават и възпитават  ст. учител Румяна Димитрова, учител Росица Великова и помощник-възпитател Мария Иванова.
При нас вратите на знанието, обичта и доверието  са винаги отворени.
Стремим се да разберем душата на всяко дете, стимулираме и насърчаваме всяка дарба, за да я подтикнем към развитие. Създаваме атмосфера на уважение, обич и доверие  в групата. Децата се учат да спазват  правилата и да зачитат правата на другите. Стремим се  да  формираме  доверие и спокойствие както в децата, така и в родителите.
За нас най-важно е децата да бъдат щастливи и да растат спокойни.


Приоритети:
Обучение, базирано на компетентност.
Осигуряване на комфорт на децата с различна етническа принадлежност и със специални образователни потребности.
Активно участие на родителите в живота на детската градина, чрез постоянен диалог и взаимно доверие и подкрепа.
Възпитаване в общочовешки добродетели в духа на националните традиции.
 
Нашите ценности:
Честност и почтеност във взаимоотношенията.
Качество във всичко, което правим.
Всеки е значим.
Обичаме това, което правим!

„Може да не можем да подготвим бъдещето за децата си, но поне можем да подготвим децата си за бъдещето”
 Франклин Рузвелт