III А група "Таралежчета"

III А група "Таралежчета"

III А група "Таралежчета"

Група „Таралежчета” е желано и любимо място за децата, където те играят, научават и общуват. Място за сътрудничество и просперитет за семействата и педагогическия колектив. Стараем се нашата група да е дом на радостта и веселието, обичта и щастието, творчест вото и познанието, място за сигурност и развитие, място с ясни правила и роля в съвремието.

Заедно с родителите работим върху развитието на индивидуалните потребности на детето. Играта и игровите похвати са основна форма на взаимодействие. Детето е равностоен партньор по време на педагогическата ситуация. При това взаимодействие става взаимно обогатяване - детето научава, но и ние опознаваме неговите силни и слаби страни. Използване възможностите на техническите средства за онагледяване на предметите и явленията от околния свят, които детето не може да види и да си обясни.

Използваме интерактивно взаимодействие за развитие и усъвършенстване на творческия потенциал на детето. Учим децата да спазват определени правила при общуване с възрастните и връстниците си. Възпитаваме у тях прояви на доброжелателност, отзивчивост, разбиране и съобразяване с груповите норми. Упражняваме прояви на толерантност към децата със СОП. При нас е просторно и светло. Детските мебели, легла, килими са нови. Преподаващия цвят е оранжево и зелено, което внася допълнителна топлина и уют. Оформили сме кътчета за игра на децата с конструктори, пъзели, места за рисуване и моделиране. Показваме на децата презентации по образователните направления БЕЛ, Околен свят, Изобразително изкуство. Заучаване детски песни и танци с музикален ръководител. Изучаваме английски език. Всяко дете има портфолио в което отбелязваме неговите постижения.

Целта ни е: децата да получават най-доброто от нас възрастните. Да отстояват мнението си, да се вслушват, да търсят верния път.

В центъра на педагогическото взаимодействие поставяме детската личност, нейните потребности и интереси. С цел максимално развитие на всяко дете и осигуряване на емоционален и психологически комфорт.