Нов кабинет за сензорна интеграция на деца

Нов кабинет за сензорна интеграция на деца

Нов кабинет за сензорна интеграция на деца

07.02.2022

Кабинетът е оборудван по проект "Подкрепа за приобщаващо образование", оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Кабинетът е предназначен за деца с изявени дарби, със специални образователни потребности, с хронични заболявания, деца в риск.