ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

06.10.2021

Целта на работата ни по този проект е осигуряване на по-високо качество и достъп до образование и насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби.