ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ

06.10.2021

Модул 2: "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование".

Детската градина като институция осигурява правото на всяко дете да расте и се възпитава в комфортна социално-педагогическа среда, отговаряща на съвременните здравно-хигиенни изисквания, но тя далеч не може да замени семейната среда. В процеса на възпитанието не съществуват рецепти, но може да се прилагат гъвкави подходи при различни сложни, необичайни ситуации. В ДГ №2 «Знаме на Мира» се обръща сериозно внимание на семейството като част от образователния процес и работи за още по-добро приобщаване на семействата към живота в детската градина.